Zamknij Profil użytkownika
Zapomniałeś hasła? Załóż konto

Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego www.kupujewwilanowie.pl

§1

Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego www.kupujewwilanowie.pl, którego właścicielem i wydawcą jest Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka 2. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie nie uchybiają regulaminom odnoszącym się do innych usług lub produktów dostępnych w ofercie.
 2. Urząd Dzielnicy Wilanów udostępnia Serwis www.kupujewwilanowie.pl, dzięki któremu każdy Użytkownik serwisu może w łatwy sposób bezpłatnie wyszukać opublikowane w formie wizytówki informacje o przedsiębiorstwach i instytucjach działających w Dzielnicy Wilanów, o oferowanych przez nie usługach i produktach, a także w razie zainteresowania nawiązać z daną firmą kontakt.
 3. Źródłami danych prezentowanych w wizytówkach przedsiębiorstw i instytucji są Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), informacje opublikowane przez przedsiębiorstwa i instytucje na stronach internetowych, a także informacje udostępnione przez te podmioty w bezpośrednim kontakcie z Urzędem Dzielnicy Wilanów.
 4. Ramy prawne przetwarzania przez Urząd Dzielnicy Wilanów danych osób fizycznych korzystających z serwisu (Użytkowników) są określone w następujących aktach:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) – zwane dalej RODO;
  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zwana dalej UŚUDE.
 5. Ramy prawne przetwarzania przez Urząd Dzielnicy Wilanów danych osób fizycznych, dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, zawartych w wizytówkach przedsiębiorstw są określone w następujących aktach:

RODO;

UŚUDE;

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2019.1446) – zwana dalej UoPWISP.

§2

Definicje

 1. Użytkownik– oznacza każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet zapoznaje się z treścią prezentowaną w Serwisie lub korzysta z usług oferowanych przez Serwis.
 2. Użytkownik Zarejestrowany– oznacza Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie
  i posiadającego własny Profil.
 3. Urząd Dzielnicy Wilanów /Usługodawca– oznacza Urząd Dzielnicy Wilanów z siedzibą w Warszawie, o której mowa w §1.
 4. Baza Danych– oznacza zbiór treści / danych dotyczący przedsiębiorców i instytucji oraz ich lokalizacji i/lub ich produktów, zgromadzony według systematyki i metody Urząd Dzielnicy Wilanów, indywidualnie dostępny w ograniczonym zakresie dla Użytkownika za pośrednictwem narzędzi elektronicznych udostępnionych przez Urząd Dzielnicy Wilanów (wyszukiwarek), wymagający istotnego, co do jakości i ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości, podlegający ochronie na podstawie ustawy „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04 lutego 1994 r. oraz ustawy „o ochronie baz danych” z dnia 27 lipca 2001r.
 5. Wyszukiwarka– oznacza oprogramowanie dostępne na stronach serwisu, należące do Urzędu Dzielnicy Wilanów, umożliwiające Użytkownikom zadawanie zapytań do Bazy Danych i uzyskiwanie odpowiedzi na zadane zapytania.
 6. Profil– zbiór informacji na temat Użytkownika oraz podejmowanych przez niego działań w Serwisie, umieszczony w Serwisie w formie konta zakładanego przez Użytkownika
  w drodze rejestracji.
 7. Serwis– oznacza stronę internetową o adresie www.kupujewwilanowie.pl umieszczoną na serwerze Urzędu Dzielnicy Wilanów zawierającą:
  1. wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie Bazy Danych celem uzyskania informacji o danych teleadresowych przedsiębiorców i instytucji;
  2. wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie Bazy Danych celem lokalizacji przedsiębiorców i instytucji w dzielnicy Wilanów;
  3. wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie bazy danych produktów i usług klientów prowadzących w ramach działalności gospodarczej ich sprzedaż w sklepach internetowych bądź stacjonarnych;
  4. wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukanie bazy artykułów opublikowanych w serwisie kupujwwilanowie.pl.
 8. Kontrahent– podmiot prezentujący swoje towary lub usługi w ramach oferty handlowej, współpracujący z Urzędem Dzielnicy Wilanów w ramach kupujewwilanowie.pl.
 9. Oferta handlowa– produkt lub usługa oferowana przez Kontrahenta prezentowana w Serwisie kupujewwilanowie.pl.
 10. Pliki „cookies”– pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Pliki „cookies” są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
 11. Regulamin– niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego www.kupujewwilanowie.pl.

§3

Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników

 1. Urząd Dzielnicy Wilanów w ramach Serwisu bezpłatnie świadczy Użytkownikom następujące Usługi:
  1. umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie informacji o przedsiębiorcach lub instytucjach publikowanych w Serwisie;
  2. umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie informacji o Ofertach handlowych publikowanych w Serwisie;
  3. umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie artykułów opublikowanych
   w Serwisie;
  4. umożliwia stworzenie własnego Profilu Użytkownika.
 2. Serwis kupujewwilanowie.pl nie prowadzi sprzedaży produktów lub usług prezentowanych w Serwisie, nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje o ofertach handlowych oraz produktach ze sklepów znajdujących się w dzielnicy Wilanów.
 3. Urząd Dzielnicy Wilanów dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane
  w serwisie kupujewwilanowie.pl były aktualne, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualności opisu lub dostępności danego towaru lub oferty handlowej, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej sklepu, z którego dana oferta lub towar pochodzi lub skontaktować się bezpośrednio z Kontrahentem, od którego dana oferta lub towar pochodzi. Urząd Dzielnicy Wilanów nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w informacjach o towarze lub ofercie handlowej prezentowanych w serwisie kupujewwilanowie.pl oraz na stronie internetowej Kontrahenta.
 4. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Kontrahentem odbywa się na warunkach odrębnie określonych przez Kontrahenta oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Urząd Dzielnicy Wilanów nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Kontrahentów, a także za przebieg i rezultaty ewentualnych transakcji kupna,
  w szczególności nie odpowiada:

  1. za zgodność umowy z treścią informacji prezentowanej w serwisie kupujewwilanowie.pl;
  2. za realizację zamówienia złożonego przez Użytkownika u Kontrahenta;
  3. z tytułu rękojmi, gwarancji lub z tytułu niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Kontrahenta umowy kupna – sprzedaży towaru, treści Oferty handlowej, lub naruszenia przez Kontrahenta przepisów prawa;
  4. za jakość, bezpieczeństwo, legalność, dostępność towarów, a także prawdziwość
   i rzetelność informacji o towarach lub Ofercie handlowej, prezentowanych w serwisie kupujewwilanowie.pl przez Kontrahentów.

§4

Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorców
i instytucji

 1. Urząd Dzielnicy Wilanów w ramach Serwisu bezpłatnie świadczy przedsiębiorcom
  i instytucjom następujące Usługi:

  1. prezentacja podstawowych informacji o przedsiębiorstwie lub instytucji w formie wizytówki zawierającej ogólnodostępne dane opublikowane w CEIDG lub KRS, bądź na stronach internetowych przedsiębiorstwa/instytucji;
  2. możliwość aktualizacji prezentowanych danych poprzez Formularz „Aktualizuji Firmy”.
 2. Przedsiębiorstwo lub instytucja może w każdej chwili zrezygnować z prezentacji bezpłatnej wizytówki w Serwisie, przesyłając odpowiednią dyspozycję na adres kupujewwilanowie@um.warszawa.pl

§5

Zasady korzystania z serwisu

 1. Urząd Dzielnicy Wilanów upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu
  i zapoznawania się z treścią Bazy Danych wyłącznie w ograniczonym zakresie, wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:
  1. dostęp do sieci Internet;
  2. posiadanie konta e-mail;
  3. zainstalowana w urządzeniu końcowym przeglądarka internetowa, na przykład jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.
 3. Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują Urzędowi Dzielnicy Wilanów.
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością Urzędu Dzielnicy Wilanów. Dane zamieszczone w Serwisie nie mogą być elektronicznie pobierane przez Użytkownika w celu tworzenia list wysyłkowych służących seryjnemu składaniu jakichkolwiek ofert handlowych w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, bądź tworzeniu innych baz danych.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim treści zamieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem możliwości udostępnienia wizytówki w serwisach społecznościowych przy wykorzystaniu standardowych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik nie jest także uprawniony do generowania za pośrednictwem oprogramowania zapytań i wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu Wyszukiwarki i Bazy Danych oraz rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie pozyskanych w ten sposób części lub całości Bazy Danych.
 6. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz Baz Danych udostępnionych w Serwisie przysługują Urzędowi Dzielnicy Wilanów lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Urząd Dzielnicy Wilanów prezentuje
  w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 7. Zamieszczone w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a stanowią zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego. Urząd Dzielnicy Wilanów w żadnym wypadku nie jest stroną transakcji realizowanych przez Użytkownika i Kontrahenta lub inny podmiot reklamujący lub ogłaszający się za pośrednictwem Serwisu oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania podmiotów reklamujących lub ogłaszających się za pośrednictwem Serwisu.
 8. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie przez Użytkowników treści (w szczególności komentarzy w ramach opinii) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.
 9. Urząd Dzielnicy Wilanów zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.
 10. Urząd Dzielnicy Wilanów zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 11. Urząd Dzielnicy Wilanów nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające
  z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.

§6

Rejestracja i logowanie w Serwisie

 1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika Formularza „Rejestracji”.
 2. Na podany w Formularzu „Rejestracji”adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje wiadomość, w treści której znajduje się link. Uruchomienie linka powoduje aktywację Profilu i umożliwia logowanie.
 3. Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Profilu Użytkownik Zarejestrowany:
  1. oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu;
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych przez Urząd Dzielnicy Wilanów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich publikację w Profilu;
  3. potwierdza autentyczność danych podanych w Formularzu „Rejestracji”.
 4. Użytkownik Zarejestrowany może samodzielnie poprawiać i aktualizować dane w Profilu.
 5. Użytkownik Zarejestrowany nie może posiadać więcej niż jednego Profilu oraz korzystać z Profili innych Użytkowników Zarejestrowanych.
 6. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się nie udostępniać swojego Profilu osobom trzecim, w tym loginu i hasła.
 7. Logowanie jest dostępne po zarejestrowaniu Użytkownika i stworzeniu Profilu. Następuje poprzez podanie loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła Użytkownika, ustalonego podczas rejestracji.

§7

Warunki zawierania i rozwiązywania umowy z Urzędem Dzielnicy Wilanów o świadczenie Usług drogą elektroniczną

 1. W przypadku przedsiębiorstw i instytucji, których bezpłatne wizytówki są prezentowane w Serwisie, zawarcie umowy następuje z chwilą publikacji przez Urząd Dzielnicy Wilanów wizytówki w Serwisie, a rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia wizytówki z Serwisu na żądanie podmiotu, którego dotyczą dane prezentowane w wizytówce, albo po wykreśleniu podmiotu z CEIDG lub KRS.
 2. W przypadku każdego Użytkownika Serwisu, zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje poprzez każdorazowe przeglądanie treści Serwisu i korzystanie
  z Usług dostępnych dla Użytkownika.
 3. W przypadku Użytkownika Zarejestrowanego zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację Użytkownika w Serwisie i aktywację Profilu, przy czym:
  1. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym poprzez samodzielne usunięcie Profilu;
  2. w przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu wprowadzonego przez Urząd Dzielnicy Wilanów po dacie rejestracji Profilu, Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Profilu;
  3. Usunięcie Profilu przez Użytkownika nie powoduje zaprzestania publikacji opinii Użytkownika zamieszczonych przez niego wcześniej w Serwisie;
  4. Urząd Dzielnicy Wilanów zastrzega prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Profilu, jeżeli działanie Użytkownika Zarejestrowanego jest niezgodne z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, godzi w dobre obyczaje lub wpływa negatywnie na renomę Serwisu.

§8

Dodawanie przedsiębiorstw i instytucji do Bazy Danych

 1. Dodawanie przez Użytkowników przedsiębiorstw i instytucji do Bazy Danych jest możliwe poprzez Formularz „Załóż swój profil”.
 2. Dane podane przez Użytkownika przed ich publikacją w Serwisie w formie bezpłatnej wizytówki są weryfikowane przez Urząd Dzielnicy Wilanów pod kątem autentyczności.

§9

Odpowiedzialność

 1. Urząd Dzielnicy Wilanów nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za treść i formę opinii umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika;
  2. za podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
  3. za szkody spowodowane zawartością treści jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych przez Użytkowników;
  4. za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań;
  5. za skutki udostępnienia Profilu lub loginu i hasła do Profilu osobom trzecim.
 2. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Urząd Dzielnicy Wilanów nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec jakiegokolwiek Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, jakości danych, treści reklam lub ogłoszeń zamieszczonych na stronach Serwisu.
 4. Urząd Dzielnicy Wilanów nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub jakichkolwiek Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania
  z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Serwisie.
 5. W żadnym przypadku Urząd Dzielnicy Wilanów nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt jakiegokolwiek Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych.

§10

Statystyki

Urząd Dzielnicy Wilanów zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Regulaminu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów prawa i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

§11

Postanowienia dotyczące plików „cookies”

 1. Urząd Dzielnicy Wilanów informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
  1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu,
   a urządzeniem końcowym Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu
   i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
  3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
  4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury
   i zawartości;
  5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.
 4. Urząd Dzielnicy Wilanów informuje, że:
  1. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies”
   w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać
   w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
  2. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.
 5. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Urzędem Dzielnicy Wilanów reklamodawców lub partnerów biznesowych.
 6. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację tożsamości Użytkownika. Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Urzędowi Dzielnicy Wilanów przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w ramach korzystania z Serwisu.
 7. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Urząd Dzielnicy Wilanów

§12

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Urząd Dzielnicy Wilanówst. Warszawy, ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, jest
  w rozumieniu przepisów RODO administratorem danych:

  1. osób fizycznych (Przedsiębiorców), dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, zawartych w bezpłatnych wizytówkach przedsiębiorstw prezentowanych w Serwisie, takich jak nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby, dane kontaktowe, NIP, REGON, branża
  2. Użytkowników Zarejestrowanych, w zakresie danych udostępnionych Urzędowi Dzielnicy Wilanów w  Formularzu Rejestracji „Załóż swój profilFormularzu KontaktowymFormularzu Aktualizacji danych firmy, treści opinii opublikowanych w Serwisie, treści korespondencji prowadzonej z Urzędem Dzielnicy Wilanów oraz plików „cookies” powiązanych z danymi jednoznacznie identyfikującymi tożsamość Użytkownika Zarejestrowanego.
  3. Użytkowników, w zakresie danych udostępnionych Urzędowi Dzielnicy Wilanów w  Formularzu Rejestracji „Załóż swój profil”Formularzu KontaktowymFormularzu Aktualizacji danych firmy, treści opinii opublikowanych w Serwisie, treści korespondencji prowadzonej z Urzędem Dzielnicy Wilanów oraz plików „cookies” powiązanych
   z danymi jednoznacznie identyfikującymi tożsamość Użytkownika.
 2. Dane Przedsiębiorców zawarte w bezpłatnej wizytówce są przetwarzane:
  1. w celu realizacji przez Urząd Dzielnicy Wilanów „Strona internetowa służąca do promocji Dzielnicy Wilanów”, w tym prowadzenia przez Urząd Dzielnicy Wilanów działań analitycznych i statystycznych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Urząd Dzielnicy Wilanów i Użytkowników Serwisu, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów UoPWISP, w szczególności art. 5 pkt 1) tej ustawy,
  2. w celu marketingowym w ramach prawnie uzasadnionego interesu Urzędu Dzielnicy Wilanów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie
   z oświadczeniami woli podmiotu dotyczącymi przetwarzania danych
   i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w UŚUDE i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone Urzędowi Dzielnicy Wilanów
   w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. w celu realizacji obowiązków prawnych Urzędu Dzielnicy Wilanów wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO.
  4. Dane Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych są przetwarzane:

w celu świadczenia przez Urząd Dzielnicy Wilanów usług drogą elektroniczną,
o których mowa w niniejszym Regulaminie, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie zgody udzielonej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może być wycofana przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w celu realizacji obowiązków prawnych Urzędu Dzielnicy Wilanów wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO

 1. Dane zawarte w płatnych wizytówkach są przetwarzane przez Urząd Dzielnicy Wilanów na zasadach określonych w odrębnych umowach zawartych przez Urząd Dzielnicy Wilanów z podmiotami, których dane są prezentowane w Serwisie w formie wizytówki płatnej.
 2. Odbiorcami Danych Przedsiębiorców są wyłącznie użytkownicy serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Wilanów.
 3. Odbiorcami danych Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych w zakresie opublikowanym w Serwisie są użytkownicy serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Wilanów. Dane Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych w zakresie nieopublikowanym w Serwisie mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów państwowych. Ponadto, pliki „cookies” ich dotyczące mogą być udostępniane reklamodawcom i partnerom biznesowym współpracującym z Urzędem Dzielnicy Wilanów.
 4. Dane Przedsiębiorcy zawarte w bezpłatnej wizytówce są prezentowane w Serwisie do czasu zgłoszenia przez podmiot, którego dane dotyczą żądania usunięcia wizytówki z Serwisu.
  W takim przypadku Dane Przedsiębiorcy są przetwarzane przez Urząd Dzielnicy Wilanów bez ich prezentacji w Serwisie przez okres w jakim przedsiębiorca jest zarejestrowany
  w CEIDG, a po wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG – do końca roku kalendarzowego,
  w którym nastąpiło wykreślenie, a następnie przez okres do 5 lat. Po upływie tego okresu następuje całkowite usunięcie Danych Przedsiębiorcy z Bazy Danych. Ponadto Dane Przedsiębiorcy po zminimalizowaniu ich zakresu są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez Urząd Dzielnicy Wilanów obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 9.
 5. Dane Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych są przetwarzane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przy czym dane udostępnione przez nich w Formularzach Serwisu są przetwarzane do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło udostępnienie, a następnie przez okres do 5 lat. Ponadto Dane Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez Urząd Dzielnicy Wilanów obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Użytkowników
  i Użytkowników Zarejestrowanych, o których mowa w ust. 9.
 6. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez ma prawo żądania od Urzędu Dzielnicy Wilanów dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez Urząd Dzielnicy Wilanów ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Urząd Dzielnicy Wilanów przetwarza dane osobowe w systemach teleinformatycznych, do których dostęp jest ściśle ograniczony. Urząd Dzielnicy Wilanów stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym ochronę przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym. Systemy teleinformatyczne oraz procedury stosowane przez Urząd Dzielnicy Wilanów są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń.

 

 

§13

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej kupujewwilanowie@um.warszawa.pl Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz uzasadnienie reklamacji.
 2. Urząd Dzielnicy Wilanów rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od treści odpowiedzi na reklamację.

§14

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 2. Urząd Dzielnicy Wilanów zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji
  w Serwisie.
 3. Zasady korzystania z innych serwisów Usługodawcy regulują odrębne regulaminy opublikowane w tych serwisach.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług określonych niniejszym Regulaminem właściwy jest sąd powszechny miejsca siedziby Usługodawcy.
 6. Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

Regulamin obowiązuje od dnia 15 września 2020 r.