Zamknij Profil użytkownika
Zapomniałeś hasła? Załóż konto

Wilanów dba o zieleń

Ważny element krajobrazu tej części miasta stanowiły Łąki Wilanowskie. Ta forma zagospodarowania terenu pochodzi jeszcze z czasów przed powstaniem rezydencji Jana III Sobieskiego. Ich ogromne znaczenie w krajobrazie wynikało nie tylko z ich wartości przyrodniczych, ale także z walorów historycznych i ich roli w kontynuowaniu tradycji miejsca. Od kilku lat na terenach dawnych łąk powstają budynki mieszkalne Miasteczka Wilanów.

Na obszarze Wilanowa w dużej mierze zachował się także historyczny układ wodny i system drogowy. W obrębie tarasu zalewowego zlokalizowane są liczne zbiorniki i cieki wodne będące pozostałością płynącej tu dawniej Wisły. Takim zbiornikiem jest między innymi Jezioro Powsinkowskie – łacha wiślana o przebiegu północ – południe. Kolejnym zbiornikiem jest Jezioro Wilanowskie zlokalizowane pod skarpą tarasu, które łączy się poprzez Kanał Sobieskiego z rzeką Wilanówką. Wilanówka jest naturalnym ciekiem wodnym, z korytem uformowanym przed kilkudziesięcioma laty. W krajobrazie Wilanowa utrwalił się układ historycznych szlaków komunikacyjnych (wzdłuż krawędzi wysoczyzny i tarasu nadzalewowego oraz połączenia drogowe między rezydencją wilanowską i jej filiami a także system wiążący je z wsiami i folwarkami znajdującymi się w obrębie Klucza Wilanowskiego.

Obecnie obszar południowej Warszawy stanowi jeden z najcenniejszych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym terenów w skali miasta. Tereny nadwiślane, obszar historycznych parków wraz z podskarpiem i Lasem Kabackim stanowią trzon systemu przyrodniczego miasta a cały obszar doliny z wyłączeniem wielorodzinnej zabudowy osiedli mieszkaniowych pełni rolę rozszerzenia systemu przyrodniczego Warszawy. Park w Wilanowie wraz z Jeziorami Powsinkowskim i Wilanowskim, doliną Wilanówki, Morysinem oraz łąkami i polami towarzyszącymi zabudowaniom Powsinka stanowią ważny ciąg przyrodniczy pełniący istotne funkcje hydrologiczne i o dużym znaczeniu klimatycznym. Drugi ciąg przyrodniczy tworzą tereny Gucin-Gaju, Skarpa Warszawska i obszaryi łąk i zarośli podskarpowych oraz kompleks Lasu Kabackiego. Oprócz roli w kształtowaniu lokalnego klimatu, obszary te stanowią ciąg nawietrzający Warszawę masami czystego powietrza transportowanymi od strony południowej, wytworzonymi przez roślinność Lasów Kabackiego i Chojnowskiego. Oba ciągi przyrodnicze stanowią też ostoję dla żyjących tu zwierząt.